Ottention werkt aan werkgeluk


 

Bouwstenen werkgeluk

Werkgeluk → ziekteverzuim ↓ verloop ↓ productiviteit ↑

Werkgeluk is meer dan een tafelvoetbalspel of pingpongtafel neerzetten of een teamuitje organiseren. Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we nu aan welke knoppen we moeten draaien om het werkgeluk van medewerkers in een organisatie te vergroten. Meer werkgeluk betekent minder ziekteverzuim, minder verloop en hogere productiviteit.

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vijf bouwstenen bepalend zijn voor werkgeluk: autonomie, competentie, positieve relaties, positieve emoties en zingeving. 

 

Autonomie

Autonomie gaat over zoveel mogelijk bevoegdheden laag in de organisatie. Het gaat om de mate waarin iemand de vrijheid heeft om een activiteit naar eigen inzicht te kunnen uitvoeren en invloed heeft op wat hij of zij doet. Autonomie is de perceptie dat men het gedrag zelf mag bepalen, passend bij de eigen interesses en waarden. Autonomie is wat anders dan onafhankelijkheid.

Competentie

Een gevoel van competentie geeft aan dat iemand vertrouwen heeft in het eigen kunnen. Hier is van belang een gevoel van leren en zelf-ontwikkeling en een gevoel van zelfwerkzaamheid - efficacy (zoals dit ook in het onderzoek naar Positive Workplaces wordt genoemd). Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt is positieve feedback op het functioneren.

Positieve relaties

Het hebben van positieve relaties zorgt voor een gevoel van sociale verbondenheid. Hier is van belang een positief klimaat en vertrouwen hebben in de ander. In een positief klimaat is voelt men zich vrij om vragen te stellen of is men niet bang om fouten te maken. Ook helpt het als er in dit klimaat voorbeeldgedrag is van relevante actoren.

 

Positieve emoties

Het hebben van een optimistische houding en een goede balans tussen positieve en negatieve emoties is van grote invloed op werkgeluk. Stresshormonen zoals cortisol en adrenaline worden aangemaakt onder invloed van ons limbisch systeem. Dit lijkt een automatische reactie, maar door het bewust inzetten van positieve gedachten kunnen we deze stressreactie ombuigen. 

Zingeving

Zingeving gaat over het bijdragen aan een hoger doel. Als je het gevoel hebt dat je werk bijdraagt aan het hogere doel van de organisatie, dan is dat van positieve invloed op je werkgeluk. Je draagt daarmee bij aan het bereiken van doelstellingen die jezelf overstijgen. Omgekeerd is ook waar: werkzaamheden die moeten gebeuren, maar die voor jouw gevoel niet bijdragen aan het bereiken van hogere doelen, zijn vaak een energielek.

 


 

CARE model voor werkgeluk

 

Nu we de bouwstenen van werkgeluk weten, kunnen we deze ook doorvertalen naar wat een organisatie kan doen om het werkgeluk te vergroten. Een organisatie kan investeren in de mens en in het systeem, op het individuele niveau en op het collectieve niveau - de interactie tussen mensen. Op die manier ontstaan er vier kwadranten: Compleetheid | Cultuur (mens - interactie), Aanpassen (systeem - interactie), Rekbaarheid (mens - individueel) en Empowerment (systeem - individu). Samen vormen deze het acroniem CARE - wel zo toepasselijk voor het thema werkgeluk.

Positieve relaties ontstaan in een constructieve en productieve cultuur (kwadrant Compleetheid | Cultuur).

Positieve emoties zijn te trainen; investeren in het kwadrant mens - individueel leidt tot veerkrachtige of rekbare medewerkers (kwadrant Rekbaarheid). 

Autonomie en Competentie ontstaan in organisaties die hun medewerkers empoweren. Dat betekent beslissingsbevoegdheden zo dicht mogelijk bij waar het daadwerkelijke werk gedaan wordt. En de juiste balans tussen uitdagingen en talenten / kwaliteiten (kwadrant Empowerment).

Een gevoel van zingeving ontstaat wanneer men zicht heeft op hoe de werkzaamheden bijdragen aan het grotere geheel. Wat daarvoor nodig is, is een voortdurende reflectie op hoe de onderlinge taken zich tot elkaar verhouden. En aanpassen waar nodig (kwadrant Aanpassen).

CARE model voor werkgeluk

Compleetheid | Cultuur

Compleetheid gaat over een productieve en energieke cultuur, waarin ieder zich maximaal kan inzetten. Een cultuur waarin aandacht is voor meer dan alleen de professionele kant van de mens. Een gezonde werk prive balans, 
luisterbereidheid en belangstelling tussen mensen en grondregels voor omgang met elkaar zorgen ervoor dat iedereen maximaal zichzelf kan zijn en zich daarmee maximaal inzetten voor de organisatie.

Aanpassen

Aanpassen gaat over het bouwen van een wendbare (agile) strategie. En over het voortdurend aanpassen van de taken, rollen en organisatie-onderdelen. Op zo'n manier dat ze relevant blijven voor het grotere geheel. In het huidige tijdperk betekent dat ook het loslaten van het planning & control perspectief.

Rekbaarheid

Investeren in veerkracht of rekbaarheid betekent het ontwikkelen van veerkrachtige medewerkers op basis van hun sterke eigenschappen. Een veerkrachtige organisatie is er een waarin aandacht is voor een gezonde verhouding tussen positieve en negatieve statements (3:1) en waarin de mensen veerkrachtig zijn. Dat betekent onder andere: flexibel denken, actief problemen oplossen en op een goede manier omgaan met niet-constructieve gedachten en gedrag. 

Empowerment

Investeren in empowerment is het bouwen van een wendbare structuur en aansturing, waarin beslissingsbevoegdheden zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke werkzaamheden worden gelegd. Daarbij is er aandacht voor de balans tussen uitdaging enerzijds en talenten / vaardigheden anderzijds. Te weinig uitdaging voor de beschikbare vaardigheden leidt tot verveling, Te veel leidt tot stress.


 

Werkgeluk by Ottention

Teamscan of organisatiescan: scan van de organisatie of het team aan de hand van de bouwstenen en het CARE model van werkgeluk. Met de uitkomsten van de scan kunnen specifieke vervolgacties benoemd worden voor het vergroten van werkgeluk en werkplezier.

Workshop / Inspiratiesessie werkgeluk: inspiratiesessie van een dagdeel (4 uur) waarin we de basiselementen van werkgeluk verkennen en verder uitdiepen. In combinatie met een teamscan of organisatiescan kan deze sessie worden toegespitst op specifieke onderwerpen die voor de organisatie of het team relevant zijn.

Teamtraject / leiderschapstraject: in 5 sessies trainen we de theorie van werkgeluk en werken we aan concrete oplossingen en veranderingen voor het bevorderen van werkgeluk in het team of de organisatie.

Neem contact op voor een teamscan, workshop of teamtraject